HUGEdu口、写考前真题(1.10-1.14)

1月家考第1周(1.10-1.14)

如果家考过程不顺利的同学,可以考虑来我们线下参加托福家考,目前: 12.24考试教室已满。其他时间均有一些空余。


口语、写作1月第2周独立真题

真题机经是什么?

口语

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4

写作

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4

Set 5


口语、写作1月第1周独立真题

口语

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4

Set 5

写作

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4


发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注